Dodatek osłonowy – świadczenie od 01.01.2022 r.

UWAGA!

Informujemy, że w związku z wydaniem w styczniu 2023 r. informacji przyznających dodatek osłonowy złożone zostało zapotrzebowanie na środki finansowe. Po otrzymaniu środków zostaną one niezwłocznie wypłacone przez Centrum Usług Społecznych w Skawinie w sposób wskazany we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.


UWAGA!

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 31 grudnia 2023 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku.

o 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

o 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

o 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

o 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

o 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

o 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,

o 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

o 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13,
32-050 Skawina:

Centrala: (12) 276 21 37

Zespół ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych numery wewnętrzne : 23, 31, 32.

Mail: mgops@skawina.net

WZÓR WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY
RODO DODATEK OSŁONOWY
WSKAZÓWKI JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

Skip to content