Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ŚWIADCZENIA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PLAN DOTACJI ROK 2023: 11 515 000,00

 


Fundusz alimentacyjny

Informujemy, że od 1 lipca 2023 r. można składać drogą elektroniczną wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego: https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia 2023 r. wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można składać również bezpośrednio (w formie papierowej) w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik danego roku na podstawie wniosków na kolejny okres świadczeniowy złożonych do 31 sierpnia danego roku (po pozytywnej weryfikacji) będą wypłacone do końca października tego roku. W przypadku wniosków składanych we wrześniu danego roku wypłata następować będzie do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku wniosków składanych w październiku danego roku wypłata następować będzie do końca grudnia tego roku, w miesiącu listopadzie – wypłata do 31 stycznia następnego roku, natomiast w grudniu i styczniu – wypłata nastąpi do końca lutego następnego roku.
Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego są dostępne w załącznikach poniżej.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące prawa do wyżej wymienionych świadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
– obywatelom polskim;
– cudzoziemcom:
jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
– jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł (kryterium obowiązuje od 01.10.2023 r.).

Od 1 października 2020 r. ma zastosowanie reguła „złotówki za złotówkę”. Będzie ona miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 1209 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia). W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
– braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
– braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
– zawarła związek małżeński.


Załączniki:

Wniosek o usatalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.pdf 

Druk do zmiany numeru konta bankowego.pdf

Skip to content