Dodatki energetyczne

Od 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) – wprowadziła dla tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej pomoc w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
O przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego ubiegać się może osoba, która spełnia łącznie 3 warunki:
– ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
– jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
– zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego: (M.P. z 2021 r. poz. 393):
– prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł./ miesiąc;
– składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł. /miesiąc;
– składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł./miesiąc.

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
2) kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu).
Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
1) na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
2) na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym osoba wnioskująca ma zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży.

UWAGA!
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym, wnioski na dodatek energetyczny złożone w okresie:
od 04.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wnioski na dodatek energetyczny złożone w okresie: od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki:

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Obowiązkowe RODO

Skip to content