Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),         
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).

3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Materiały

OGLOSZENIE -PROGRAMU-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-NA-2023-18-10-1666774104
OGLOSZENIE​_-PROGRAMU-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-NA-2023-18-10-1666774104.docx 0.03MB
ZALACZNIK -NR-1A-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774116
ZALACZNIK​_-NR-1A-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774116.xlsx 0.02MB
ZALACZNIK NR-1B-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774119
ZALACZNIK​_NR-1B-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774119.xlsx 0.02MB
ZAL. -NR-2A-DO-PROGRAMU-1666774124
ZAL​_-NR-2A-DO-PROGRAMU-1666774124.xlsx 0.01MB
ZALACZNIK -NR-1-DO-WNIOSKU-(-ZAL-NR-1A-LUB-1B-DO-PROGRAMU)-1666774112
ZALACZNIK​_-NR-1-DO-WNIOSKU-(-ZAL-NR-1A-LUB-1B-DO-PROGRAMU)-1666774112.xlsx 0.01MB
ZALACZNIK -NR-2-DO-WNIOSKU-(ZAL.-NR-1A-LUB-1B-DO-PROGRAMU)-OW-2023-1666774271(1)
ZALACZNIK​_-NR-2-DO-WNIOSKU-(ZAL-NR-1A-LUB-1B-DO-PROGRAMU)-OW-2023-1666774271(1).docx 0.02MB
ZALACZNIK -NR-3-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774134(1)
ZALACZNIK​_-NR-3-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774134(1).xlsx 0.01MB
ZALACZNIK -NR-4A-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774137(1)
ZALACZNIK​_-NR-4A-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774137(1).xlsx 0.01MB
ZALACZNIK -NR-4B-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774140
ZALACZNIK​_-NR-4B-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774140.xlsx 0.01MB
ZALACZNIK -NR-5A-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774142
ZALACZNIK​_-NR-5A-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774142.xlsx 0.01MB
ZALACZNIK -NR-5B-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774145
ZALACZNIK​_-NR-5B-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774145.xlsx 0.01MB
ZALACZNIK -NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774148
ZALACZNIK​_-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774148.docx 0.03MB
ZALACZNIK -NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774151
ZALACZNIK​_-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774151.docx 0.03MB
ZALACZNIK -NR-8-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774153
ZALACZNIK​_-NR-8-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774153.docx 0.02MB
ZALACZNIK -NR-9-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774155
ZALACZNIK​_-NR-9-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774155.docx 0.02MB
ZALACZNIK -NR-10-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774158
ZALACZNIK​_-NR-10-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774158.docx 0.03MB
ZALACZNIK -NR-11-DO-PROGRAMU-KLAUZULA-RODO-OW-(DLA-MINISTRA)-1666774161
ZALACZNIK​_-NR-11-DO-PROGRAMU-KLAUZULA-RODO-OW-(DLA-MINISTRA)-1666774161.docx 0.02MB
ZALACZNIK -NR-12-WZOR-UMOWY-W-RAMACH-PROGRAMU-MINISTER-WOJEWODA—NA-2023-18-10-1666774165
ZALACZNIK​_-NR-12-WZOR-UMOWY-W-RAMACH-PROGRAMU-MINISTER-WOJEWODA—NA-2023-18-10-1666774165.docx 0.04MB
ZALACZNIK -NR-13-WZOR-UMOWY-W-RAMACH-PROGRAMU-WOJEWODA-GMINA-POWIAT-NA-2023-18-10-1666774168
ZALACZNIK​_-NR-13-WZOR-UMOWY-W-RAMACH-PROGRAMU-WOJEWODA-GMINA-POWIAT-NA-2023-18-10-1666774168.docx 0.04MB

Informacja dotycząca podziału środków finansowych przyznanych przez Ministra na realizację Programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego

W dniu 13 grudnia 2022 r. Sekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował złożone wnioski w ramach naboru do programów „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

W związku z przekroczeniem dostępnego budżetu, na bazie zapisów Programu „Opieka wytchnieniowa”, przyznane kwoty w stosunku do pierwotnie zaproponowanych zostały pomniejszone.

Na realizację Programu w roku 2023 r. Gmina Skawina  otrzymała 321 334,74 zł, całkowita wartość wynosi 321 334,74  zł.

Skip to content