Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Ogłoszono nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Do 10 listopada 2022r. gminy i powiaty mogą składać wnioski w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Link do strony Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Materiały

Ogloszenie-AOON-JST-edycja 2023
Ogloszenie-AOON-JST-edycja​_2023.docx 0.03MB
PROGRAM-AOON-JST EDYCJA 2023
PROGRAM-AOON-JST​_EDYCJA​_2023.docx 0.07MB
Zalacznik-10a-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-10a-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.02MB
Zalacznik-nr-1-do-wniosku-w-Programie-AOON JST
Zalacznik-nr-1-do-wniosku-w-Programie-AOON​_JST.xlsx 0.01MB
Zalacznik-nr-2-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-2-do-Programu-AOON​_JST.xlsx 0.01MB
Zalacznik-nr-2-do-wniosku-w-Programie-AOON JST
Zalacznik-nr-2-do-wniosku-w-Programie-AOON​_JST.docx 0.02MB
Zalacznik-nr-3-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-3-do-Programu-AOON​_JST.xlsx 0.02MB
Zalacznik-nr-4-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-4-do-Programu-AOON​_JST.xlsx 0.01MB
Zalacznik-nr-5-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-5-do-Programu-AOON​_JST.xlsx 0.01MB
Zalacznik-nr-6-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-6-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.02MB
Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.04MB
Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.02MB
ZALACZNIK-NR-9-DO-PROGRAMU-AOON JST
ZALACZNIK-NR-9-DO-PROGRAMU-AOON​_JST.docx 0.02MB
Zalacznik-nr-10-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-10-do-Programu-AOON​_JST.doc 0.05MB
Zalacznik-nr-11-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-11-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.03MB
Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.02MB
Zalacznik-nr-13-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-13-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.04MB
Zalacznik-nr-14-do-Programu-AOON JST
Zalacznik-nr-14-do-Programu-AOON​_JST.docx 0.04MB

Informacja dotycząca podziału środków finansowych przyznanych przez Ministra na realizację Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

W dniu 13 grudnia 2022 r. Sekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował złożone wnioski w ramach naboru do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

W związku z przekroczeniem dostępnego budżetu, na bazie zapisów Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, przyznane kwoty w stosunku do pierwotnie zaproponowanych zostały pomniejszone.

Na realizację Programu w roku 2023 r. Gmina Skawina  otrzymała 224 166,51 zł, całkowita wartość wynosi  224 166,51 zł.

Skip to content