Centrum Usług Społecznych w Skawinie pilnie poszukuje Psychologa

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  W SKAWINIE

pilnie poszukuje psychologa.

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Usług Społecznych w Skawinie ul. Ks. J. Popiełuszki 17

Wymagania:

1)  wykształcenie wyższe psychologiczne kierunek: „Psychologia”,

2)  obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

3)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

5)  nieposzlakowana opinia,

6)  samodzielność, obowiązkowość, lojalność,

7)  zaangażowanie, dobra organizacja pracy i umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Psychologa

1) Świadczenie usług psychologicznych osobom uzależnionym od alkoholu, członkom rodzin z problemem alkoholowym, osobom doświadczającym przemocy i sprawcom przemocy oraz osobom znajdującym się w innych sytuacjach kryzysowych, a w szczególności:

a) prowadzenie konsultacji, poradnictwa, udzielanie wsparcia emocjonalnego i pomocy psychologicznej,

b) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do korzystania z pomocy grup samopomocowych,

c) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,

d) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

e) rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia     i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

f) dostarczanie informacji na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień, możliwościach podjęcia profesjonalnej terapii, a także miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

2) Prowadzenie ewidencji udzielonych porad.

3) Prowadzenie miesięcznego zestawienia liczby udzielonych porad dołączonego na koniec danego miesiąca do ewidencji udzielonych porad.

4)  Przedkładanie kwartalnych sprawozdań z realizacji przedmiotu umowy.

5)  Kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

Poradnictwo odbywać się będzie:

– stacjonarnie w siedzibie CUS,

– mobilnie w miejscu zamieszkania osoby/rodziny.

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie od  02.2023 do 30.06.2023

Wymiar godzinowy 11 godzin tygodniowo (godziny popołudniowe-2 dni w tygodniu).

Wysokość wynagrodzenia:

Stawka godzinowa – 70,00 brutto za godzinę.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku „Psychologa” proszone są o przesłanie CV oraz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i wymaganego stażu pracy na adres email CUS w Skawinie – mgops@skawina.net  lub złożenie na Dziennik Podawczy CUS w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, I piętro pokój nr 6 w terminie do dnia 21.02.2023r.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Centrum Usług Społecznych w Skawinie, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina, tel. (12) 276 21 37.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail iodo@gminaskawina.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia/umowy o dzieło/umowy o świadczenia usług oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności związanych z wykonaniem obowiązków płatnika składek na system ubezpieczeń społecznych i zaliczek na podatek dochodowy oraz zapewnienia odpowiedniej higieny i bezpieczeństwa pracy. Dane osobowe wykraczających poza wymagane do zawarcia i wykonania umowy, a samodzielnie udostępnione przez Panią/Pana Administratorowi, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, usług szkoleniowych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej, rozliczeniowej i podatkowej, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy z Administratorem. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wymagane do zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne.

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skip to content