Dodatek elektryczny

UWAGA!

Od 01 grudnia 2022 r. można składać wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego. Zadanie to jest realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Skawinie.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego  składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych wynosi 1000 złotych. Natomiast w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz pozytywnie rozpatrzonym wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą
i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby
z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia  się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który z łożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny dla odrębnych gospodarstw zamieszkujących pod jednym adresem przysługuje jeżeli:

– pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
– każda rodzina mieszka w osobnym lokalu (z wyodrębnioną kuchnią oraz łazienką),
– każda z rodzin ma oddzielne bądź wspólne źródło ciepła,
– główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB,

Dodatek elektryczny dla odrębnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem może zostać przyznany po przeprowadzeniu przez pracownika wywiadu środowiskowego, w którym potwierdzone zostanie używanie przez gospodarstwo domowe źródła ciepła oraz rodzaju paliwa służącego do ogrzewania lokalu.  Jeżeli powyższe wymagania zostaną spełnione, zostanie wydana decyzja o przyznaniu dodatku elektrycznego.

Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku elektrycznego można odebrać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie.

Więcej informacji na temat dodatku elektrycznego można uzyskać pod numerem telefonu:

Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13,
32-050 Skawina:

Centrala: (12) 276 21 37, (12) 256 04 50, (12) 276 87 25

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – numery wewnętrzne : 23, 31, 32.

Mail: mgops@skawina.net

Uwaga! Należy uzupełnić i złożyć obydwa poniższe załączniki:

ZAŁ. 1. WNIOSEK DODATEK ELEKTRYCZNY
ZAŁ 2. RODO DODATEK ELEKTRYCZNY


Foto: Obraz autorstwa Freepik 

Skip to content