16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie wspólnie z Komisariatem Policji w Skawinie oraz Sądem Rejonowym w Wieliczce I Zespół Kuratorskiej  Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich , Stowarzyszeniem Siemacha włączają się w międzynarodową kampanię „16 dni  przeciwko przemocy ze względu na płeć” która ma na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć.

KAMPANIA   prowadzona jest w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2022 r.

Podstawowym celem kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i sytuację osób krzywdzonych przemocą i zaktywizowanie służb, instytucji do podejmowania działań chroniących.

Akcja ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa, że przemoc stanowi jednocześnie naruszenie praw człowieka. Ponadto służyć ma ona wzmocnieniu lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy domowej oraz budowaniu powiązań pomiędzy lokalnymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy.

W ramach kampanii  zapraszamy wszystkich szukających pomocy i wsparcia na bezpłatne konsultacje specjalistów w ramach pełnionych dyżurów  w godz.  od 16.30-19.30 do siedziby Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół ds. pracy socjalnej i asystentury rodziny- przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Skawina ul. Rynek 24.

Chcemy też  podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii osoby doświadczające przemocy lub zagrożone przemocą, mają możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy ze strony Ośrodka. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do siedziby Ośrodka lub punktu konsultacyjnego bądź dzwoniąc na numery telefonu 500 378 955 lub 12 276 73 12.

W najbliższym czasie poruszać będziemy następujące zagadnienia (proszę kliknąć w link):

Przemoc definicje, podstawowe informacje

Jak rozpoznać przemoc domową – katalog zachowań

Cykl przemocy 

Czynniki ryzyka stosowania przemocy wobec bliskich

Dlaczego ludzie stosują przemoc

Mechanizmy przemocy – dlaczego tak trudno odejść

Dziecko w rodzinie z problemem przemocy

Konsekwencje życia w rodzinie z problemem przemocy

Prawo jako narzędzie pomocy

Procedura „Niebieskiej Karty”- zadania służb

Prawo w ochronie dzieci

Przemoc wobec osób starszych

Konsekwencje używania przemocy u osób ją stosujących

Zatrzymaj przemoc – gdzie uzyskać pomoc?

Podsumowanie kampanii

Foto: Shutterstock

Skip to content