Informacje jednostek administracji publicznej i podmiotów zewnętrznych na temat form wsparcia i zatrudnienia obywateli Ukrainy. Інформація органів державного управління та зовнішніх структур про форми підтримки та працевлаштування громадян України

1.Gmina Skawina dla Ukrainy. Скавіна для України TUTAJ


2. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja dla uchodźców z Ukrainy


3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała specjalną stronę internetową w związku z sytuacją panującą na Ukrainie. Strona przeznaczona jest dla Obywateli Ukrainy potrzebujących pomocy, jak również dla osób i instytucji chętnych do udzielenia pomocy. Strona zawiera szereg linków i przygotowana została w trzech wersjach językowych (polski, ukraiński, angielski).

https://pomagamukrainie.gov.pl

Szereg spraw administracyjnych opisanych jest także na stronie:
https://www.gov.pl/web/ua


4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi.
Kampania „Nie ufaj bezgranicznie” wersja polska
Kampania „Nie ufaj bezgranicznie” wersja ukraińska
Informacje dla Uchodzców:
polska wersja strony MSWiA
angielska wersja strony MSWiA


5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Strona internetowa ZUS – Інформація для громадян України.

500+
Od 26 marca 2022 r. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) są dostępne wnioski o świadczenie 500+  dla obywateli Ukrainy. Wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków. Obywatele Ukrainy mogą również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyskają pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać:
telefonicznie – ogólnopolska infolinia: 22 444 02 55 (dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00),
mejlowo – e-mail ua@zus.pl,
osobiście – nasze placówki są czynne w dni robocze, w poniedziałek od godz. 8.00 do 17.00 (do 31 marca 2022 r.) i od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Od 1 kwietnia 2022 r. w poniedziałek od 8:00 do 18:00.


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) dla uchodźców z Ukrainy

Od soboty, 23 kwietnia, uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Formularz RKO-U w języku ukraińskim jest już na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał dodatkowe wsparcie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny. Rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok, w zależności od wyboru rodzica dziecka.

Dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, udostępniony został specjalny wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w języku ukraińskim (RKO-U). Prawidłowo złożony wniosek RKO-U na PUE ZUS pozwoli na automatyczną obsługę i skróci czas przyznania świadczenia przez ZUS.

Do złożenia wniosku (RKO-U) niezbędny jest polski numer PESEL rodzica i dziecka, adres e-mail, polski numer telefonu i numer rachunku bankowego w Polsce. Wniosek RKO-U jest tylko elektroniczny, dostępny na PUE ZUS.

O rodzinny kapitał opiekuńczy można ubiegać się od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 12 miesiąc. Jeśli wniosek zostanie złożony po miesiącu, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia, kapitał zostanie pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Co ważne uchodźcy z Ukrainy, którzy otrzymali PESEL UKR w marcu 2022 r., nie muszą się martwić składając wniosek w kwietniu. Świadczenie za marzec im nie przepadnie. ZUS przyzna świadczenie również za marzec, tj. od miesiąca nadania numeru PESEL UKR. Rodzinny kapitał opiekuńczy, jak i 500+, przysługują uchodźcy przez okres zamieszkania lub pobytu z dziećmi w Polsce.

RKO trafi na rachunek polskiego banku, który zostanie wpisany we wniosku.

Obywatele Ukrainy otrzymają pomoc w każdej placówce, podczas e-wizyty w ZUS, na infolinii pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl


Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni zawiadomić o tym ZUS.

Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją jest utrata przez niego świadczeń. Dlatego ważne jest, aby uchodźcy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić, jest stronie internetowej ZUS.

Przekazać informację o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – trzeba wtedy złożyć formularz POG.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, żeby sprawdzić czy konkretna osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje o swoim wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.

ZUS weryfikuje legalność pobytu w Polsce obywateli Ukrainy zarówno przy przyznawaniu świadczeń, jak i w dowolnym momencie ich pobierania. Informacje pochodzą np. z systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS może korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, który prowadzi Straż Graniczna.

Ponadto w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może poprosić świadczeniobiorcę o osobiste udzielenie wyjaśnień. Jeżeli odmówi on lub nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, to ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

Należy zawiadomić ZUS także w razie wyjazdu do innych krajów UE. ZUS może otrzymać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych. Dzieje się to w ramach współpracy z instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego innych państw członkowskich UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków.


6. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Pomaga w znalezieniu i zalegalizowaniu zatrudnienia w zrzeszonych firmach, warsztatach czy lokalach.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Ponadto optycy zrzeszeni w Krajowej Izbie Optycznej oraz Małopolskim Cechu Optyków oferują usługi optyczne dla uchodźców mających problemy z okularami lub innymi pomocami optycznymi.


7. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Oferuje:
Pogotowia Zatrudnieniowe dla Obywateli Ukrainy
Pogotowie Informacyjne dla Cudzoziemcow
Kluby Sptokań z Kącikiem Malucha
Kluby Pracy

Informacje szczegółowe:
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dla Obywateli Ukrainy
https://uppkrakow.praca.gov.pl/


8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Strona internetowa

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością.
Celem programu jest zapewnienie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Moduł I – skierowany do osób indywidualnych (pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie) / Допомога з фінансування необхідного власного внеску на придбання або ремонт медичних виробів, які видаються на замовлення.

Moduł II

Osoby zainteresowane mogą także uzyskać informacje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod nr telefonu: 12 397 95 70, 12 397 95 92 lub 12 397 95 64 w godz: poniedziałek 9.00-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.


9. Polski Związek Głuchych

Informacja o infolinii i pomocy dla osób głuchych z Ukrainy


10. Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji
Biuro Prewencji KGP przygotowało ulotkę w języku ukraińskim dotyczącą m.in. problematyki handlu ludźmi i zaginięć osób, przeznaczoną dla uchodźców z Ukrainy.


11. Science For Ukraine –
Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów


Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2300 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 170.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.

Skip to content