Kampania „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie wspólnie z Komisariatem Policji w Skawinie oraz Sądem Rejonowym w Wieliczce I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich włącza się w międzynarodową kampanię „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”, która prowadzona będzie w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2021 r. Podstawowym celem kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i sytuację kobiet krzywdzonych przemocą i zaktywizowanie służb, instytucji do podejmowania działań chroniących kobiety.

Akcja ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa, że przemoc stanowi jednocześnie naruszenie praw człowieka. Ponadto służy ona wzmocnieniu lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet oraz budowaniu powiązań pomiędzy lokalnymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet.

W ramach kampanii zapraszamy wszystkich szukających pomocy i wsparcia na bezpłatne konsultacje specjalistów w ramach pełnionych dyżurów w godz. od 16.00-19.30 do siedziby Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół ds. pracy socjalnej i asystentury rodziny, przemocy , Skawina ul. Rynek 24.

 
Skip to content